واژگان برز » لوی

[ ل ِ ] خوراک اولین چین علف های سبز شده در بهار را گویند . ( با توجه به تلخ بودن علف در رشد اولیه و ... ، خوراک حیوانات علفخوار را در ابتدا ی بهار به این اصطلاح بیان میکنند ) 
فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید