واژگان برز » لسه

 [ ل ِ س َ ]  خاکی که در موقع کندن به کلنگ بچسبد ، نوعی خاک زرد رنگ که داری چسبندگی خاصی ا ست .

" زمینو می کندم اما خیلی سفت بود و همش خاکش لسه لسه میشد "

فرستنده : محـمد آذرکـمان
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید