واژگان برز » لل

[ ل ِ ل ] : آب دهان ، بزاق ، این کلمه بیشتر برای بچه
فرستنده : وحید مسیبی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید