واژگان برز » لامپا

نوعی چراغ فتیله ای که تمام اجزای آن از جنس شیشه به رنگ فیروزه و فتیله آن بصورت تیغه ای است .(فتیله ی چراغ گِرد سوز  گِرد است)
فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید