واژگان برز » لالمونی

[ م ُ ]  لال شدن. به طور مثال میگن : امید به حق دارم کو لالمونی بگیری.
فرستنده : سید محمد سجادزاده برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید