واژگان برز » لچر


[ لَ چَ رْ ] شلخته ، کسی که در انجام کار ها دقت یا ظرافت یا نظافت کافی را نداشته باشد، پَلشت.
فرستنده : زینت سادات حسینیان برزى
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید