واژگان برز » لبوسه

[ لَ  بُ س ِ ] گور کن، حیوانی شبیه جوجه تیغی
فرستنده : مجید مسیبى برزى
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید