واژگان برز » کز کردن

[ ک ِ ]  گوشه ای نشستن با حالت زار ، رنجیده خاطر و زانوی غم به بغل گرفتن .
فرستنده : محمدامین مشهدی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید