واژگان برز » کلاشه

[ ک َ ش ِ ] ته دیگ ، غذایی که در ته دیگ یا دیزی گلی سفت شده باشد که برای کندن آن قدری زحمت میبایست کشید . ( اون زمان که تفلون و چدن نبود ) . شاید کلاشه از کــَل باش همان دندان نیش ، که اگر کسی دندان مناسب نداشته باشد خوردن آن ( ته دیگ ) برایش مقدور نیست .
فرستنده : سید حامد حسینیان برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید