واژگان برز » قنج قنج

[ قَ ق َ ] : پر زدن دل برای موضوعی با انجام کاری ، علاقه شدید به چیزی ، لحظه شماری برای رسیدن به مرادی .
فرستنده : سید میلاد حسینیان برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید