واژگان برز » دو شاخه ، دوآله

چوبی است به ارتفاع مختلف که قسمت انتهایی آن شکلی شبیه به یک فلش برعکس دارد ( دوشاخه ) که وقتی شاخه های درخت میوه بیش از اندازه بار دارد و سنگین می شود ، جهت جلو گیری از شکست آن در زیر درخت قرارمیدهند .

فرستنده : علیرضا حیدرزاده
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
سید اصغر حسینیان برزی - ۲۳ تير ۱۳۹۱ ۰۴:۰۰
دو شاخه به هر چوبی که یک سر ان دو شاخ با شد گو یند و مخصوص بر ز هم نیست ولی چوب خاصی که در خرمن کوبی برای جا به جا کردن سفالها بکار میرود که انرا ( دو لو ) گویند