واژگان برز » دمبولی

[ د َ ب ُ ] کنایه از شکم پر و بالا آمده ، شکمی که بر اثر خوردن زیاد دَم کرده باشد ، حسابی خوردن .

فرستنده : مژده دهقانی برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید