واژگان برز » باره درخت

[ ر  ِ ] نوعی آفت درختان میوه با برگهای ریز و خوشه ای ، زائده ای گیاهی با ترکیب شاخ و برگ کوچک در ساقه و شاخه های درخت زرد آلو ، بادام و دیگر درختان میوه با دانه های برنگ سبز که بعد از رسیده سیاه میشود این درختچه کوچک تمام مواد کانی و معدنی درخت را استفاده کرده و چون در بالاترین قسمت درخت می روید با آفتاب رشد زیادی دارد . این آفت نشانه ضعف درخت بوده و در صورت عدم رسیدگی باعث خشک شدن درخت میشود .
فرستنده : رضا غفاری
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید