واژگان برز » الگین محمد حسین

 چوبی است حاصل از بوته ی به همین نام در صحرا های شمالی " برز " که تا ارتفاع حدوداً یک تا دو متر با ضخامت 4 تا 8 سانتیمتر با مغزی کاچویی شکل با گره های زیبا سبز میشود ، در گذشته نوعی سرگرمی و وسیله ی جهت ساخت تفنگ یا " دَنگ " از آن استفاده میشد ، بدین صورت که به سر و ته آن کِش یا ریسمانی می  بستن و با کشیدن و رها کردن آن ضربه ، صدای حاصل میشد و لبخندی بر رخسار کودکان شکوفه میزد .
فرستنده : اکبر چهرزاد
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید
» نظرات
سید اصغر حسینیان برزی - ۱۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۴:۴۶
در برز به هلو الگ میگویند به همین علت به درخت آن الگین می کویند.
سید اصغر حسینیان برزی - ۱۴ بهمن ۱۳۸۹ ۱۵:۰۱
در فرهنگ برز به چوبی که شبیه تفنگ بود چوب الگ مم حسین معروف بود .