واژگان برز » آله جوب ( جوی )

[ ل َ ] کنار جوب ، بقل جوب .
فرستنده : زهرا سادات میرزاباقری برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید