واژگان برز » لچ

[ ل ِ ] سُر شدن ، لیزشدن ، ماندن آب در جایی مثل چکمه .
فرستنده : سید هاتف حسینیان برزی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید