واژگان برز » دهن آبه

[ د َ ب َ] خمیازه  ، دهان درّه ، دهان دره ای که آب در دهان جمع میشود ( ترشح غدد بزاقی ) .

 

 

فرستنده : سمانه سادات نعمتی
معانی دیگر کلمه و یا مثالی از کاربرد آن در جمله را به صورت نظر درج نمایید
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید