برزنامه» گنجینه اعضاء » ما برفتیم وعکس ما بر جاست.....اری کار روزگار بر عکس است


======================
در ازمنه قدیم که جمعیت برز افزون بر 600 ؛ 700نفر بود وتنها ممر در امد ومایحتاج مردم از کارهای سخت کشاورزی وتلاش های بواقع طاقت فرسای روزانه تامین میشدواغلب شبها برای ابیاری باغات سپری وخستگی را صد چندان مینمود ومردم نیاز به استراحت را احساس میکردند گاها صرف زودهنگام شام انهم در بعضی از خانواده های کم جمعیت و انهایی که دانش اموز دبستانی یا دبیرستانی نداشتندشاید مصداق پیدا میکرد
ولی امروز از کدام گریند سخن میگویید؟
به قولی
ما برفتیم وعکس ما بر جاست.....اری کار روزگار بر عکس است
وگفتن و شنیدن این موضوع از زبان ساکنان دیگر محله های برز با یکنوع سخره همراه بود وبعضا دلخوریهایی را نیز بهمراه داشت
ولی امروز اثری از ان مردمان کهن ؛ دلاوران گریندی وان جمعیت انبوهی که شب از روز نمیشناختند وپیوسته در پی کسب روزی حلال بودند دیده نمیشود خانواده هانیز بخاطر درامد بیشتر وتحصیلات عالیه فرزندان ونبودن بنگاه های اقتصادی ومعیشتی به شهرها مهاجرت وروستاهامنجمله برز از سکنه خالی شده است
ومتاسفانه فرهنگها وسرمایه های فرهنگی؛ قرابتها ورسم ورسومهای کهن؛ قصه ها ومتلهایی که قرنها سینه به سینه نقل شده واز نسلی به نسل دیگر انتقال یافته بود بعلت دوری وکسیختگی بافتهای با ارزش قدیمی بتدریج در حال فراموش شدنست
شاید به این واقعیت تلخ توجه کرده باشید که خیلی ازخویشاوندان خود را که نسبت سببی ویا نسبی دارید برای شما بیگانه اند وانها رانمیشناسید واین برای نسل بعدی وخود ما یک فاجعه است
بنا بر این یک رسالتی تاریخی بدوش هریک از ما سنگینی میکند وان اینکه جلو این روند تخریب را بگیریم و برای ان راهکار بیابیم
شایان ذکر است که راه اندازی سایت برزرود کمک بسیار بزرگی در این راستا بشمار میاید وانصافا بخوبی توانسته است رسالت تاریخی خود را انجام دهد که دراینجا لازم میدانم از این ابتکار جالب وبجا تشکر نمایم و اما اگر چه این ابتکار وعمل لازم وضروری هست ولی کافی نیست زیرا مسایل پیش رو ی موجود در برز گردهمایی جوانان؛ فرهیختگان ودانشگاهیان برزی را میطلبد که در محیطی بسیار صمیمی وبواقع بقصداعتلای برز بمنظور به دست اوردن جایگاه مناسب این سرزمین اجدادی با چاشنیی از تجارب گذشته همکاری تنگاتنگ داشته باشند ...موفق باشید...
فرستنده : عباس مسیبی برزی
برای ثبت نظر خود، باید ابتدا به سیستم وارد شوید